top of page

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่พระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

2. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้สังคมหันมาสนใจ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาเพื่อหาข้อเสนอและการปฏิบัติที่เราเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

3. เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยพันธกิจ "วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา"

รายละเอียดโครงการและวิธีดำเนินการ :
 
1. จัดการประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยกำหนดให้เป็นรายการประจำปี ของสมาคมคาทอลิกฯ เนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  ด้วยแนวทางใหม่ตามพระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  คลิปที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผลิตคลิปจะได้รับถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมคาทอลิกฯ  สำหรับ คลิปที่ได้รับการคัดเลือก สมาคมจะนำออกมาเผยแพร่ใน You Tube  และสื่อออนไลน์

2. กลุ่มประชากรเป้าหมายในการรณรงค์คือกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่ หมายถึงประชากรที่เข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม อาจจำแนกได้เป็นกลุ่มสำคัญได้แก่ GENERATION Y คือประชากรที่มีอายุ ระหว่าง  23-39 ปี มีจำนวนประมาณ 17 ล้านคน สำหรับประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี ประกอบด้วย กลุ่ม GENERATION Z มีจำนวนประมาณ 10 ล้านคน และ GENERATION ALPHA มีจำนวนประมาณ 7 ล้านคน รวมทั้ง 3 กลุ่ม มีประมาณ 34 ล้านคน
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรณรงค์ ใช้วิธีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ผลิตคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน  3 นาที โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันตามแนวทางที่กำหนดในโครงการนี้ คลิปที่นำส่งเข้าประกวด
ผู้ผลิตคลิปยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


4. ประเภทการจัดประกวดคลิปประกอบด้วย
    4.1 ประเภทองค์กร 3 รางวัล
    4.2 ประเภทอายุ 23 ปีขึ้นไป คลิปภาษาไทย 4 รางวัล

    4.3 ประเภทอายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาไทย 4 รางวัล
    4.2 ประเภท
อายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาอังกฤษ 4 รางวัล
 
5. สมาคมคาทอลิกฯ จะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภา และของที่ระลึก

 
6. หัวข้อคลิปสั้นประจำปี 2567 คือ
“Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)”
 
7. กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 เวลา 24.00 น.
    ประกาศผลการประกวด และรับรางวัล: เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

Butterfly
WIne Turbines
Trees

โลก...บ้านที่เราใช้ร่วมกันนี้เป็นเสมือนพี่น้องคนหนึ่ง ซึ่งเราแบ่งปันชีวิตด้วยกัน

- Pope Francis

ความดีส่วนรวม...การกระทำใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอาจเป็นการส่งผลกระทบต่อความดีส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

-Pope Francis

วัฒนธรรมรักษ์โลก...สังคมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสร้าง นั่นคือปรากฏการณ์  “การคืนดีกับโลก”

-Pope Francis

bottom of page