top of page

ข้อควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

About Intellectual Property

ข้อมูลที่นำมารวบรวมนี้ เป็นลิงค์ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.ipthailand.go.th/th/copyright.html

หรือสอบถาม       1368 สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

bottom of page