top of page

ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น

บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา

Trees From Above

ประเภทที่ 1 คลิปภาษาไทย ผู้ที่มีอายุมากกว่า 23 ปี และผู้ส่งประกวดในนามองค์กร

ชื่อผลงาน                         

"Loving You is Loving Me"    โดย นายอรุณกร พิค/ เนโฮวา พิค/ พัชราวดี พิค

"Save the World"                โดย นายประสิทธิ์ ดิตุ๊

"แยกขยะ ดีต่อเรา ดีต่อโลก"   โดยโรงเรียนพญาไท โดย น.ส.ญาณิศา เข็มลาย/น.ส.ณัฏฐา สนุกล้ำ/น.ส.เดือนเต็ม มัดตาเฮต

"บอกรักโลก"                       โดยโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา โดยนายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่ง/นายพนมกร เมืองดู่/นายธนาทิป แสนชัย 

"บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา" โดยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง/นายเลิศศักดิ์  แจ่มคล้าย/นายทิวา สุขอ้น 

ประเภทที่ 2 คลิปภาษาไทย ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

ชื่อผลงาน

"บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"       โดย ด.ญ.พิมพ์ประภัทร และ ด.ญ.ชัชญาภา เครือมิ่งมงคล
"The Collector"                                โดย นายสิงหา ศรีสุขทักษิณ/นายณรงค์ศักดิ์ มุ่งลอยกลาง/นายณัฐธกร แซ่เล้า

"เรื่อง...น้องเอิร์ท"       โดย นายสุรพงศ์ เจริญสำราญ/นายอานันท์ เจษฎาพงศ์ภักดี/นายจิรัฐโชติ อรรควรพันธ์

"Next Mission : Finding New World" โดย นายธนชาต ใจหล่อ /นางสาวจิราภา มวลมลตรี /นางสาวพัทธ์ธีรา หมวดทอง

"บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"       โดย ด.ช.จิรายุ ลิ้มกุล/ด.ช.จีรวัฒน์ หงษ์ทอง/ด.ญ.ปราณัสมา อีทวิง เจ.อา

ประเภทที่ 3 คลิปภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

ชื่อผลงาน

"(Y)our Home"        โดย นางสาว ณญาตา สีหโรจน์ภูวดล

"SAVE THE WORLD = SAVE YOUR LIFE"  โดย นางสาว นพณัฐ จิวัฒนาสุข

"Be Ready"             โดย นาย กฤตยชญ์ แก้วสาทร

"Save the World"    โดย นายลัดฟ้า กันธิยะ

 

การประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอข้างต้นพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดแนวคิด "การดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" เพื่อให้เรามองเห็นคุณค่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมในโลกของเรา และถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยไม่มีการจัดลำดับใดๆ  ทั้งนี้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลที่อาคารรัฐสภา ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอทุกท่านจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมประกวดจากสมาคมคาทอลิกฯ โดยทางสมาคมคาทอลิกฯ จะทะยอยจัดส่งให้ทางอีเมลภายในเดือนตุลาคม 2565 หากท่านไม่ได้รับภายในเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อสอบถามกลับมายังสมาคมคาทอลิกฯ ได้ที่อีเมล Catholic.Association.TH@gmail.com หรือ โทร. 092-714-7818 ติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์  

ทางคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก โครงการดีๆ ที่จะมีการประกวดเช่นนี้ต่อเนื่องในปีต่อๆไป เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาโลก "บ้านที่เรารัก" ใบนี้ของเราสืบไป

bottom of page