top of page

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566

"วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"

"Time to Care the World: Our Common Home"

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวดจากสมาคมคาทอลิกฯ ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทำการจัดส่งประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2566 ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านได้เช็คอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ตอนที่กรอกใบสมัคร หากท่านยังไม่ได้รับ หรือมีชื่อไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งกลับมาทางอีเมล Catholic.Association.TH@gmail.com  
Trees From Above

ประเภทที่ 1 คลิปภาษาไทย ผู้ที่มีอายุมากกว่า 23 ปี และผู้ส่งเข้าประกวดในนามองค์กร

ชื่อผลงาน                         

"โลกคือพี่น้องของเรา"  โดย นายสยาม สินภิบาล / นางธนมล สินภิบาล / เด็กหญิงวรัทยา สินภิบาล

"รัก = ลงมือทำ"   โดย นายอรุณกร พิค / เนโฮวา พิค / พัชราวดี พิค

"วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา" โดยโรงเรียนพญาไท น.ส.ศศิธร เขียวกอ/น.ส.ภัทร์พิชชา บุญแสง/น.ส.จิณห์นิภา แก้วปุม

"รักษ์ภูผามหานที"  โดย SCG นางสาวสุธินี ภู่โกสีย์ / นางสาวภัทราพร ยศวิจิตร / นายธีรภัทร ภาณุวงศกร

"วิธีดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"  โดยโรงเรียนโรงเรียนเซนต์เทเรซา ด.ญ.ไอรินทร์ สุริยอธิฉัตร์ / น.ส.พัฒน์รยา สุริยอธิฉัตร์

ประเภทที่ 2 คลิปภาษาไทย ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

ชื่อผลงาน

"ชินกับแก้วจ๋า"  โดย ด.ช. อัครัช อนุกูล


"ไทยเท่หรือไทยเท"  โดย ทีมไทยเท่หรือไทยเท  นางสาวสโรชา ยมาพัฒน์ / นายปราบต์พล ศรีเพ็ชร์

"Holiday: วันหยุด ไม่หยุดรักษ์โลก" โดยทีม movNEXT นายนันต์ณวุธ ศรีแสงแก้ว นายกฤษลภัส ธวัชกฤตยา / นายทีปกร เตชะวิบูลย์ศักดิ์

"ถือว่าผีขอ"  โดย ทีม L.PRODUCTION  นางสาวชสนันท์ เปรมประไพพร และเพื่อน

"หมุนรอบตัวเองช่วยโลก"  โดย นายณัฐดนย์ ศิริธนพรพงษ์ / นายรณกร วงศ์ธนินยา

ประเภทที่ 3 คลิปภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

ชื่อผลงาน

"Eliminate PM 2.5 Dust"  โดย นางสาวสุพิชญา วินิจเจริญศรี

"วันดูแลโลก"  โดย นางสาวลลิตา สานนท์

"If we don't then who else will"  โดย ทีมโคล่า  นาย ภูเทพ ฮั้นสกุล นาย ธนพงศ์ เทพรักษ์ นาย เปรม ผลิตผลการพิมพ์

"Save the Mother Earth"   โดย ด.ญ. ปิยะดา แก้วพิจิตร

 

การประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอข้างต้นพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดแนวคิด "การดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" เพื่อให้เรามองเห็นคุณค่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมในโลกของเรา และถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยไม่มีการจัดลำดับใดๆ  ทั้งนี้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลที่อาคารรัฐสภา ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ลิกเพื่อดูรายละเอียดพิธีมอบรางวัล

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวดจากสมาคมคาทอลิกฯ ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทำการจัดส่งประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2566 ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านได้เช็คอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ตอนที่กรอกใบสมัคร หากท่านยังไม่ได้รับ หรือมีชื่อไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งกลับมาทางอีเมล Catholic.Association.TH@gmail.com  พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ต้องการให้แก้ไขส่งมาได้ค่ะ 

ทางคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก

โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดครั้งต่อไปในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ได้จากทางเว็บไซต์นี้

(เริ่มประชาสัมพันธ์ช่วงปลายปี 2566)

ทางคณะผู้จัดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประกวดโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาโลก "บ้านที่เรารัก" ใบนี้ของเราสืบไป

bottom of page